Boomveiligheidscontrole Limburg

Een Boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door een boomdeskundige of European Tree Worker. Niek van Bommel Boomverzorging voert sinds 2010 als boomexpert in Limburg deze controles uit.
Ook voor een Nader Technisch Onderzoek (NTO) kunt bij Niek van Bommel terecht. 

Een Boomveiligheidscontrole - BVC - mag alleen door erkende boomspecialisten worden uitgevoerd

Een Boomveiligheidscontrole betekent een visuele inspectie van bomen. Een  boominspectie moet worden uitgevoerd door een boomspecialist zoals een gecertificeerde European Tree Worker.
De boomveiligheidscontrole (BVC) is vergelijkbaar met Visual Tree Assessment (VTA); het verschil zit in de toegepaste methodiek. 

Boominspectie door NvB Boomverzorging:

  1. Niek van Bommel is gecertificeerd European Tree Worker!

  2. Dat garandeert u dat u te maken heeft met een deskundig boomspecialist.

  3. Snel in te schakelen bij calamiteiten zoals stormschade

  4. Werkzaam in Midden-Limburg.

  5. NvB Boomverzorging werkt voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Wij hebben in juli 2021 enkele bomen laten kappen en snoeien door Niek en kunnen hem van harte aanbevelen. Hij heeft kennis van bomen, werkt snel en professioneel, houdt zich aan afspraken en denkt mee. Als we weer een boom willen laten kappen weten we wie me moeten bellen. Uitstekende boomverzorging van wortel tot piek!

Ron Toussaint

Fasen van een Boomveiligheidscontrole

1.

Aanvraag

2.

Boomveiligheidscontrole

3.

Bespreken van de beheersmaatregelen

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Oplevering

De controleur voert de Boomveiligheidscontrole of Visual Tree Assessment uit in drie fasen:

  • Visueel onderzoek: inventarisatie van de uitwendige kenmerken. Aandachtspunten: de aanwezigheid van vruchtlichamen (zwammen of schimmels), groeigedrag, vlekken of breuken van de bast of de stam, vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enzovoorts. Zijn er geen signalen van potentiële problemen dan wordt het onderzoek afgerond.

  • Als de boom zichtbare symptomen heeft van een defect, dan volgt een nader onderzoek. 

  • Is er sprake van een defect, dan wordt deze het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht. De beheersmaatregelen tot herstel van het gebrek worden omschreven of het advies is om de boom te vellen.

Waarom een Boomveiligheidscontrole uitvoeren?

Een boom kan er heel gezond uitzien voor het blote oog, maar achter de bast en onder de grond kan er van alles aan de hand. Via een boominspectie worden boomziektes en gebreken opgespoord waarna nader onderzoek volgt.

Tijdens de Boomveiligheidscontrole worden uitwendige zichtbare gebreken beoordeeld. Maar niet elk gebrek, elke boomziekte of verhoogd risico op instabiliteit van een boom is visueel exact te bepalen. Tijdens een boominspectie wordt de boom in eerste instantie visueel getoetst door middel van een VTA-controle. VTA betekent: Visual Tree Assessment.

Uitwendige en inwendige gebreken bomen: tijdig opsporen voorkomt schade

De boom lijkt misschien in orde, maar staat wellicht op een plek met verhoogd risico. Of het betreft een boomsoort met een verhoogd risico. Daarnaast kunnen er zowel mechanische als biologische afwijkingen aan een boom ontstaan. Worden er bijvoorbeeld sporen van zwammen en schimmels op de stam of bij de wortels aangetroffen? Zulke signalen duiden erop dat er meer aan de hand is met een boom. Er is dan meer onderzoek nodig: het Nader Technisch Onderzoek. Is een boom een potentieel gevaar, u heeft hem wel laten controleren maar u treft geen verdere veiligheidsmaatregelen? Daarmee worden maatregelen als een boom snoeien of een boom kappen bedoeld, maar ook bijvoorbeeld verankeren van zware takken bij hoge bomen. Bent u nalatig in boomonderhoud, dan bent u wettelijke aansprakelijk voor alle schade aan mens en/of omgeving.

Heeft uw boom schade opgelopen tijdens een storm? 

Wij zijn 24/7 bereikbaar bij stormschade via 06-39618100 in de regio Midden-Limburg.

FAQ's: veelgestelde vragen over Boomveiligheidscontroles

In Nederland is de Boomveiligheidscontrole (BVC) gangbaar. VTA is binnen Europa de boomcontrole die internationaal is erkend (juridisch en wetenschappelijk). Hierbij is de beoordeling van de stabiliteit onderscheidend. De VTA-methodiek is een – door de Duitse hoogleraar Claus Mattheck ontwikkelde – methode om bomen te onderzoeken op eventuele gebreken die kunnen leiden tot breuk. De VTA methodiek wordt inmiddels wereldwijd toegepast.

In Nederland heeft élke boomeigenaar – dat kunnen particulieren, bedrijven, overheid, waterschappen, grondeigenaren, rentmeesters, etc. zijn – wettelijke zorgplicht voor bomen die op hun grond staan: dat is de algemene zorgplicht bomen. U heeft dus een onderzoeksplicht naast een plicht tot boomonderhoud! Heeft een een VTA-controle een verhoogd risico bij een of meer bomen gesignaleerd dan heeft de eigenaar verhoogde zorgplicht. Besteedt u als eigenaar onvoldoende zorg aan potentieel gevaarlijke bomen, dan bent is er sprake van wettelijk aansprakelijkheid als de boom schade veroorzaakt.

De frequentie voor een Boomveiligheidscontrole voor bomen is:

Bomen met lage gevaarzetting:
Jonge bomen laat u één maal per vijf jaar controleren.
Voor halfwasbomen geldt één keer per drie jaar.
Bij volgroeide bomen is een inspectie van één tot drie jaar wenselijk.

Bomen met hoge gevaarzetting:
Jonge bomen dienen één maal per drie jaar gecontroleerd te worden.
Voor halfwasbomen geldt dat ze jaarlijks geïnspecteerd moeten worden.
En voor volgroeide bomen is ook een jaarlijkse inspectie verplicht.

Met regelmatig boomonderhoud zoals snoeien van takken en dood hout voorkomt u drastische maatregelen zoals bomen rooien en/of boetes.

Boomveiligheidscontrole BVC, boomonderhoud Limburg, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl